Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

Data publikacji strony internetowej: 2014-05-05

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-05-26

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Część dokumentów została opublikowana w skanach. Redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i zamieszczać teksty bezpośrednio w serwisie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim.

E-mail: sekretariat@zs3.nowydwormaz.pl; Telefon: 22 775 59 74

 

Każdy ma prawo:

• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

 

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia. Jeśli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim

• Adres: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Szkolna 3, 05-102 Nowy Dwór Mazowiecki

• E-mail: sekretariat@zs3.nowydwormaz.pl

• Telefon: 22 775 59 74

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Szkoły Podstawowej nr 3, ul. Szkolna 3

• Budynek z jednym wejściem głównym, posiadający podjazd dla wózków.

• Korytarz przestrzenny bez barier architektonicznych.

• Budynek nie posiada własnego parkingu.

• Budynek nie posiada windy.

• Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

• Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

• W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego

Budynek Publicznego Przedszkola nr 2, ul. Kopernika 82

• Budynek z jednym wejściem głównym, posiadający podjazd dla wózków.

• Budynek nie posiada własnego parkingu.

• Korytarz przestrzenny bez barier architektonicznych.

• Budynek nie posiada windy.

• Budynek nie posiada toalety dla osób niepełnosprawnych.

• Do budynku jest możliwość wejścia z psem asystującym.

• W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.

Wytworzył:
Udostępnił:
Agnieszka Modzelewska
(2021-05-25 14:19:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Sylwia Ciuchcińska
(2024-03-12 15:51:07)

       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki